Често Задавани Въпроси (FAQ)

Конвенционална техника

FS4002/4/6/8

Колко акумулатора са необходими за коректната работа на конвенционални системи FS4002/4/6/8?

FS4002/4/6/8 са конвенционални централи от ново поколение и за коректната работа на системата е необходим един акумулатор 12V / 7 Ah.
FS4002, FS4008, FS4012 са конвенционални централи от старо поколение, които вече не са в серийно производство, но фирма УниПОС все още осигурява тяхната поддръжка.

В конвенционални централи FS4002/4/6/8 предвидени ли са индивидуални изходи за всяка линия?

Не. В конвенционални централи от ново поколение FS4002/4/6/8 са предвидени два изхода за пожар с общо предназначение – потенциален и сух контакт и един общ изход за повреда. При нужда от повече изходи, които да се управляват от всяка линия на централата, се преминава към по-високия клас конвенционални централи FS5100, FS5200.
В конвенционални централи от старо поколение FS4002, FS4008, FS4012 са предвидени индивидуални изходи за пожар (отворен колектор и сухи контакти) за всяка линия, но тези системи не са в серийно производство. Фирма УниПОС осигурява единствено тяхната поддръжка.

Кога задействат общите изходи за пожар в конвенционални централи FS4002/4/6/8?

Монтално или след изтичане на зададеното време закъснение (0-5 мин). 

В конвенционални централи FS4002/4/6/8 предвидена ли е проверка за снет пожароизвестител?

Такава проверка е предвидена. За да има смисъл от заложената в централата проверка трябва да се предвидят диодни основи (3000D или 8000D)за монтираните в линиите ПИ.
При демонтиране на ПИ от основата му, в централата се регистрира:
· При стандартни основи – повреда прекъсната линия и всички ПИ след демонтирания отпадат
· При диодни основи – повреда снет ПИ, но се запазва целостта на линията

Как мога да променя режима на работа на конвенционална линия в централа FS4000?

Настройката на режима на работа на конвенционалните линии се настройва посредством 2 броя DIP превключвателя разположени в долната дясна част на основната платка. Съответно първа позиция е за първа линия, втора позиция за втора линия ……

Състояние: OFF-OFF линията е в дежурен режим

OFF-ON линията е в тест режим

ON-OFF линията е забранена

ON-ON  линията е в директен режим

Как се свързва централа FS4000 към повторител FS5200R?

За да свържете централа FS4000 в конвенционална мрежа с повторител FS5200R ви е необходим интерфейс RS485 който е разположен на модул FD 4201.

Към един конвенционален повторител могат да бъдат свързани до 15 броя конвенционални централи (в частност FS 4000).

FS5100, FS5200

Кога се налага използването на функцията Логическо И, заложена в конвенционални централи FS5100 и FS5200?

Функцията Логическо И на две линии, означава че централата ще влезе в пожар фаза 1 ако има сработили пожароизвестители и в двете линии в рамките на 1 минута. Задействането на ръчен пожароизвестител FD3050 води до пожар фаза 2 на линията в която е свързан. Тази функция се използва за да се намали вероятността за регистриране на фалшив пожар в охраняваната област. По-подробна информация за индикация и настройка на функцията може да намерите в паспортите на централи FS5100 или FS5200.

При подаване на захранване на централа FS5100 или FS5200 със свързан към нея дайлър TD-110, централата зпочва да се рестартира. Защо ?

Стандартните схеми за свързване на дайлър TD-110 с пожароизвестителни центали на УниПОС са:

540 539

При централи FS5100 и FS5200 захранването +28V на Дайлъра трябва да се подсигури от клемите на захранващия блок на централата, а не от клемите на базовата платка на централата.
Забележка: При сега произвежданите централи това не е необходимо.

Колко конвенционални сирени 8204С (консумиращи 9mA в алармен режим) може да се свържат към контролируем изход на централа FS5100?

Към всеки един от контролируемите изходи на централа FS 5100 може да се свържат устройства с обща консумация не надвишаваща 100mA. Следователно към всеки изход може да се свържат до 10-11 броя (х 9mA) сирени.

Как мога да разширя капацитета на централа FS 5200?

Базовата централа FS 5200 разполага с 8 конвенционални линии, 2 релейни изхода за пожар, 1 контролируем изход и 1 релеен изход за повреда.

* За да се разшири броя на линиите е необходимо да се използват следните модули:

 • от 8 на 16 линии – модул 5201 (монтиран на базовата платка)
 • от 16 на 24 линии – модул 5202 (монтиран в дясно от базовата платка – връзка с лентов кабел)
 • от 23 на 32 линии – втори модул 5201 (монтиран върху платката на модул 5202)

* За да се разшири броя на изходите на централата е необходимо да се използват модули:

 • 5203 – 8 релейни изхода (монтира се в ляво на базовата платка)
 • 5204 – 16 релейни изхода (монтира се в ляво на базовата платка)

Тези модули не могат да бъдат монтирани едновременно, т.е монтира се или единия или другия.

На модул 5202 се намира 1 брой контролируем изход.

 Датчици серии 3000 и 8000

Взаимозаменяеми ли са конвенционалните пожароизвестители от различните серии?

Конвенционални датчици серия 2000, 3000 и 8000 са съвместими с конвенционалните централи произвеждани от УниПОС. Трябва да се има в предвид че при подмяна на датчика, трябва да се подмени и неговата основа.

Каква е разликата между 3000 и 8000 серия датчици?

Основната разлика между двете серии конвенционални ПИ е че осем хилядната серия датчици са с микропроцесорно управление, което позволява в оптичнодимния и комбинирания датчик (FD8030, FD8060) да се заложи алгоритъм за самокомпенсация на замърсяването на оптичнодимната камера и индикация за необходимост от почистване. Друга основна разлика е в по-лесното обслужване на датчик от серия 8000 (лесен достъп до камерата на датчика). Обслужването се извършва след демонтиране на капачката на корпуса (Поз.6), чрез завъртането й до упор в посока обратна на часовниковата стрелка.

541

Как да разбера кога един датчик от серия 8000 се нуждае от сервизно обслужване?

При необходимост от сервизно обслужване датчикът сигнализира като двата му светодиода светват кратковременно на интервал от 1s. По този начин чрез оглед на обекта обслужващото лице може да констатира кои оптично-димни ПИ се нуждаят от сервизно обслужване. Също така, обаче, трябва да се има в предвид, че на всеки един оптично димен ПИ трябва да се прави профилактично почистване на всеки 6 месеца.  

Възможно ли е датчик от серия 8000 да се свърже към линия на охранителна система (СОТ централа) т.е. да работи на 12Vdc и какъв тип оборудване е необходимо?

Конвенционалните датчици серия 8000 са с работно напрежение 12-30Vdc.

За да могат да се свържат към СОТ централа (4 проводна линия) е необходимо тези да бъдат монтирани на конвенционална основа 8000R. Това е основа с вграден релеен изход  (сух контакт) – C, NC, NO.

Общи въпроси за конвенционални системи

Каква е разликата между изпълнителни устройства УК1, УК2, УК3?

Устройство крайно се свързва към изходите на пожароизвестителната централа и служи за управление на изпълнителни устройства и блокировки.
Схема на свързване УК1

542

УК2 се свързва само към контролируемите изходи на FS6000.
Схема на свързване УК2

543

Схема на свързване УК3

544

Както се вижда от схемите за свързване благодарение на описаните крайни устройства се комутират по-високи напрежения, които не може да се управляват от изходите на централата.

Какъв максимален брой ПИ е допустимо да се монтират в една конвенционална линия?

Ограничението е наложено от стандарт EN54-2 :
12.5.2 Ако съгласно документацията на производителя към една пожароизвестителна верига мо­гат да бъдат свързани повече от 32 автоматични и/или ръчни пожароизвестители, трябва да бъ­дат предвидени и изпълнени средства, гарантиращи, че при късо съединение или прекъсване в тази верига няма да бъде възпрепятствана индикацията на пожарна тревога, произхождаща от повече от 32 автоматични и/или ръчни пожароизвестители.

От това изискване следва, че в една пожароизвестителна линия не може да бъдат монтирани повече от 32 автоматични и ръчни пожароизвестителя.

Централи УниПОС изключват ли изходите си за пожар след определено време без външна намеса?

При централи :
– FS4002, FS4008, FS4012 – старо поколение 4000 системи
– FS5004/8, FS5016/24/32
– FS6000
задействаните изходи за пожар автоматично се изключват след 5 мин. като централата преминава в дежурен режим, но светлинната индикация за пожар се запазва на панела на централата.

При централи :
– FS4002/4/6/8 – ново поколение
– FS5100, FS5200, IFS7002
изходите за пожар на централите се изключват само след външна намеса.

Каква е функцията на крайните елементи монтирани на контролируемите изходи и конвенционалните линии в пожароизвестителните централи?

Чрез крайните елементи се следи целостта на конвенционалната линия и контролируемата линия монтирана към клемите на централата. Поради тази причина крайните елементи (резистор или контролна група от резистор и кондензатор) трябва да се монтират при последното устройство от контролируемата линия или последен датчик от конвенционална линия.

Какъв проводник (колко жилен и с какво сечение) трябва да използвам при връзката на конвенционална централа (FS 4000, FS 5100, FS 5200, FS 5200E) с повторител FS 5200R?

Комуникацията в конвенционалната линия е по RS485 протокол. RS485 протокола се пренася по двупроводна линия. Сечението на проводника зависи от дължината на трасето:

Дължина на линията до 350м – 0.5mm2
Дължина на линията до 500-550m – 0.75mm2
Дължина на линията до 700-750m – 1.00mm2
Дължина на линията до 950-1000m – 1.50mm2

Адресируеми

FS6000

В базовата конфигурация на централа FS6000 включва ли се линеен модул 6002?

Адресируемата централа FS6000 е модулна и може да се разшири до 8 контура, но в базовата конфигурация на централата не е предвиден линеен модул 6002.

За какво е необходим четворен изолатор 6202-4?

За всеки линеен модул 6002 трябва да се предвиди четворен изолатор, който се монтира непосредствено до централата. Неговата функция е да предпазва линейния модул от повреда при късо съединение в кабелната инсталация свързваща първо или последно устройство от контура и линейния модул. Изолаторът е четворен, защото за всяка линия
от линейния модул е предвиден по един изолатор.

Как мога да подменя пожароизвестител част от адресируема система FS 6000?

Адресирането на ПИ серия 6000 се извършва чрез DIP превключвател на гърба на устройствата

За да се подмени ПИ е необходимо:

 •  да се демонтира стария;
 •  да се провери адреса (позицията на DIP превключвателя);
 •  да се адресира новото устройство (позициите на DIP превключвателя трябва да съвпадат с тези от старото устройство);
 •  да се монтира новото устройство.

Как мога да разширя броя на ПИ (устройствата в линия/контур) при адресируема система FS 6000?

За да се добавят нови ПИ в линията/контура е необходимо:

 • да се инсталират основи за новите устройства;
 • да се адресират новите устройства ( с помощта на DIP превключвател на гърба на устройството);
 • в централата да се увеличи броя на устройствата в линията (увеличава се с броя на новите устройства) – меню „режим настройка>>линии>>брой устройства“;
 • в централата да се включат адресите на въпросните нови устройства – меню „режим настройка>>датчик“.

IFS7002

Какво е предназначението на силовия контур в централа IFS7002 и силовите изолатори заложени в устройства FD7201S, FD7204S, FD7203 /R /OC?

Във всяко едно от адресируемите изпълнителни устройства FD7201S, FD7204S, FD7203 /R /OC са предвидени захранващи клеми. Те се свързват към захранващ контур и всяко устройство е с допълнително вграден изолатор за този захранващ контур. Последният се задейства при повреда в захранващия контур, като по този начин проблемния участък се отделя.
Функцията на гореспоменатия захранващ контур може да се изпълнява от силовия контур на централата или от външен захранващ блок. И в двата случая адресируемите изпълнителни устройства ще функционират коректно. Единствената разлика е че при използването на силов контур на централата, последната следи неговото състояние и при повреда в силовия контур на дисплея на централата се генерират съобщения за повреда в силов контур и съобщения за задействан силов изокатор на адресируемите изпълнителни устройства в близост до повредата. Докато при използването на външен захранващ блок, а не силовия контур на панела, при повреда в захранващия контур единствените съобщения, които ще се регистрират от централа IFS7002, са за задействан силов изолатор на адресируемите изпълнителни устройства останали без захранване.

Каква е разликата между основи 7100 и 7100A?

Основа 7100А е адапторна основа и е предназначена за адресируеми устройства FD7201, докато основа 7100 е предназначена за адресируеми пожароизвестители от серия 7100.
В основа 7100А е предвидена допълнителна клема за конвенционалната линия на адаптера и краен елемент свързан към клемите за конвенционалната линия на основата. Този краен елемент се сваля и монтира в основата на последния датчик от конвенционалната линия.

Защо няма предвидени изолатори за пожароизвестителен контур като отделни устройства , както това е реализирано в адресируема система FS 6000?

Във всяко адресируемо устройство е вграден изолатор за пожароизвестителен контур и силов контур ако последният е необходим. Поради тази причина необходимостта от отделни такива устройства отпада.

Какво означава интерактивна адресируема пожароизвестителна система?

За разлика от адресируемите пожароизвестителни ситеми, при интерактивните такива обменът на информация между централата и устройствата е двупосочен. Адресните устройства свързани в пожароизвестителния контур получават команди и предават съобщения за състоянието си, за необходимост от обслужване, за наличие на повреда и др. В IFS7002 се получава точната стойност на измерваната величина – температура, задименост или тока в конвенционалната линия на адаптерите.

Колко изхода са предвидени в централа IFS7002 и как мога да присъединя допълнителни изходи при необходимост от такива?

В централа IFS7002 са предвидени:
· общи, непрограмируеми, безпотенциални изходи за пожар и повреда – Rel Fire и Rel Fault
· един програмируем, безпотенциален изход за пожар – Relay
· два програмируеми, контролируеми, потенциални изходи за пожар – Out 1 и Out2
При необходимост от допълнителни входове и изходи се използват изпълнителните адресируеми устройства FD7203, FD7203R, FD7203OC, FD7201, FD7201S, които се свързват към пожароизвестителния контур на централата IFS7002.

FD7201 и FD7201S може ли да се използват като контролируеми входове?

Да. В централа IFS7002 е заложена възможността да се програмира предназначението на адресируемите устройства FD7201, FD7201S. Те могат да изпълняват функциите на :
· Конвенционален адаптер
· Контролируем вход – в този случай предвиденият в устройството изход за конвенционалната линия се използва като контролируем вход.

Забележка: Старите версии на адапторите и централите не поддържат тази функция!

Централа IFS7002 е предвидена да работи със свързани към нея пожароизвестителни контури, но възможно ли е тя да се стартира и настрои с конфигурация линии на кабелната инсталация?

Стартирането и настройката на централа IFS7002 при конфигурация линии на кабелната инсталация е възможно, но се усложнява многократно. Поради което фирма „УниПОС ” не препоръчва реализацията на кабелна инсталация тип лъчева структура за система IFS 7000.

Какви трябва да са първите стъпки (минималните стъпки) при първи пуск на адресируема централа IFS 7002?

 • проверка целостта и изправността на контура (меню „настройка>>контури>>контур 1/2>>проверка“
 • след съобщение за изправен контур и коректно изброяване на броя на всички устройства в контура се адресират устройствата (меню „настройка>>инициализация>>чиста инициализация“ (контурите трябва да са в автоматичен режим на адресиране „настройка>>контури>>контур 1/2>>параметри на контур“)
 • зониране на системата – създават се зони в които се описват пожароизвестители като входни устройства и изходи като изпълнителни (меню „настройка>>зони“)

Какви и колко жилни проводници са необходими за връзка на централа IFS 7002 с повторител IFS 7002R ?

Връзката между адресируема централа и повторител се осъществява по CAN протокол.

CAN линията е двупроводна като сечението на кабела зависи от неговата дължина:

Дължина на линията до 300м – 0.5mm2
Дължина на линията до 450-500m – 0.75mm2
Дължина на линията до 650-700m – 1.00mm2
Дължина на линията до 850-900m – 1.50mm2

Поради факта, че повторитела IFS 7002R е без захранващ блок то се налага използването на втори двужилен проводник (от централата) или монтаж на захранващ блок в близост до повторитела.

Как мога да подменя (преадресирам) устройство част от сигналния контур?

За да поемните устройство от сигналния контур трябва да се следват няколко стъпки:

 • демонтирайте старото устройство;
 • в меню „списъци>>повреди>>всички“ проверете контура и адреса на сваленото устройство;
 • в меню „настройка>>контури>>контур 1/2“ стартирайте операция „Ръчна адресация“;
 • централата ще започне да брои от 0 до 125 след което ще ви подкани да поставите ново устройство „Поставете ново устройство или изход“;
 • поставете устройството – LED индикацията (диодите) ще премигнат, след което ще останат постоянно активни;
 • централата ще ви подкани да въведете адрес – трябва да въведете адреса който сте видели в повреди за свалено устройство;
 • след въвеждане на адреса диодите ще изгаснат и централата ще ви покани да монтирате ново устройство;
 • преминете от меню настройка към дежурен режим.

Общи въпроси

Какво трябва да е съпротивлението в RS 485 шината (при конвенционалните системи) и CAN шината (при адресируемите системи)?

Изграждането на локална мрежа от централи се осъществява по двупроводна линия, т.е започва от панел, преминава към следващ панел ….. и завършва в панел, т.е има начало и край. В двата края линията трябва да бъде терминирана със съпротивление от 120Ω  (терминиращ джъмпер във всяка централа), следователно съпротивлението между H-L (при адресируемите) и  A-B (при конвенционалните) трябва да е 60Ω.

Какъв кабел (колко жила и какъв тип връзка) трябва да използвам за връзка на централа IFS7002, FS 5100 или FS 5200 с COM порта на персонален компютър?

Връзката между централа и повторител се осъществява чрез RS232 протокол.

Проводника трябва да е трижилен тип „Cross“ – пин 5 към 5, пин 2 към 3, пин 3 към 2.

Възможно ли е FS 4000 да бъде свързана и наблюдавана с графичен софтуер UniPOS_Itellect?

Отговорът е да.

UniPOS_Itellect  може да наблюдава конвенционални централи ( FS 4000, FS 5100 и FS 5200) на зоново ниво, както и адресируеми централи  (IFS 7002) на индивидуално ниво (по отделни модули).

Как се свързва „+“ жицата на паралелен сигнализатор RI31 към адресируема (7100) и конвенционална (8000) основа?

При адресируемата техника „+“ проводника се свързва на клема „RI/KL-“ а „-“ проводника се свързва на клема „-In/Out“.

При адресируемата техника „-“ проводника се свързва на клема „RI/KL-“ а „+“ проводника се свързва на клема „+In“ или „+Out“ .