Публична покана за доставка.

19 май

Публична покана за доставка.

flags

 

УниПОС ООД обявява публична покана за доставка с предмет „Доставка на високоавтоматизиран комплекс от машини в две обособени позиции: ОП1 – Високопроизводителен участък за SMD насищане, инспекция и тестване на печатни платки и ОП2 – Участък за щприцване и маркиране на пластмасови детайли“ съгласно ДБФП BG16RFOP002-2.001-0860-C01 по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Отговор_Публична_покана.

Документи