Разяснения от 24.10.2017 г. по публичната покана с номер OPHRD-W-01 от дата 19.10.2017