Решение за прекратяване на обособена позиция 1 от процедурата за избор на изпълнител по публичната покана с номер OPHRD-W-01 от дата 19.10.2017