УниПОС ООД обявява публична покана.

18 ное.

УниПОС ООД обявява публична покана.

program2

УниПОС ООД обявява публична покана за избор на изпълнител за доставка на производствено оборудване – лазерна машина за рязане на метал.


www.eufunds.bg

Проект BG16RFOP002-2.040-1506-С01 „Подобряване на производствения капацитет на УниПОС“ се финансира от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Файлове за изтегляне:
Минимални технически и/или функционални характеристики

Проект договор за доставка

Декларация ЕИК

Декларация на кандидата

Методика за оценка

Оферта

Изисквания оферти

Публична покана