Новини

20 фев.

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

На 23.02.2017г. От 11.00 часа във фоайето на сградата на УНИПОС ООД,

гр.Плевен ул. ”Сан Стефано” № 47, на основание чл.127, ал.1 от ЗУТ ще се

проведе

 

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ  

 

На Проект за изменение на ПУП – ПРЗ /План за регулация и застрояване/ за урегулирани поземлени имоти с идентификатор 56722.666.96 и 56722.666.1012 находящи се в гр. Плевен ул.”Сан Стефано” 47, кв. 424 по плана на гр. Плевен с възложител УниПос ООД – собственик на имотите.

Поканват се да присъстват заинтересованите лица.

8 фев.

УниПОС успешно изпълни поредния спечелен европроект

УниПОС изпълни поредния спечелен европроект „Високоавтоматизиран комплекс с повишена производителност и използване на отпадъчни материали“ по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ на стойност 1 671 527 лв. Проектът включва внедряването на машини с висока степен на автоматизация, производителност и с използване на отпадъчните материали, което многократно повишава качеството и производителността в УниПОС.

http://www.posoki.com/pleven-evroproekt-povishi-mnogokratno-kachestvoto-i-proizvoditelnost/