Новини

30 юни

УниПОС е един от подбраните работодатели с видео профил в jobs.bg

УниПОС вече е сред компаниите с видео профил в jobs.bg. От видеото можете да научите за дейността и историята на компанията, възможностите за развитие и обучение, както и да придобиете представа за средата на работа и бъдещите колеги.

Новият профил на УниПОС беше обявен на страниците на economy.bg: http://www.economy.bg/business/view/28560/Astea-Solutions-Minerva-i-UniPOS%E2%80%9C-sa-novite-kompanii-s-Video-profil-v-Jobsbg

Видеото и пълния профил на компанията, заедно с всички свободни позиции, можете да разгледате тук:
https://www.jobs.bg/company/171618

29 юни

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

es3

УниПОС спечели проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, Процедура „Добри и безопасни условия на труд“.

Проект „Подобряване на условията на труд в УниПОС ООД“ е финансиран по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-1.008-1380-C01 от 19.05.2017 г. и ще се изпълнява за период от 13 месеца, до 19.06.2018 г.

Проектът цели подобряване на работна среда и условията на труд в УниПОС. Целевата група се състои от служителите на УниПОС като в нея са включени и лица на възраст над 54 години и хора с увреждания. В проекта са предвидени мерки, насърчаващи съвместяването на професионалния, семейния и личния живот на служителите, както и мерки за социална отговорност, вкл. насърчаване развитието в областта на политиката по околната среда, политиката по изменение на климата, ресурсна ефективност, вкл. прилагане на изискванията на законодателството на ЕС и националното законодателство в тези области. В проекта са предвидени дейности за осигуряване на достъп за хора с увреждания и дейности за осигуряване на средства за колективна защита, включително модернизация и/или реконструкция и/или обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд в УниПОС. Изпълнението на проекта и неговите цели се очаква да подобри качеството на работните места и да рефлектира положително върху производителността на труда в УниПОС.

Одобреният бюджет за изпълнение на предвидените дейности е в размер на 374 600 лева, от които 318 410 лева е съфинансирането от Европейския съюз и 56 190 лева е съфинансирането от националния бюджет.

–––––––––––-–––––– www.eufunds.bg ––––––––––––––––––

Проект BG05M9OP001-1.008-1380-C01 „Подобряване на условията на труд в УниПОС ООД“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.