Новини

21 окт.

УниПОС ООД обявява публична покана.

УниПОС ООД обявява публична покана за избор на изпълнител за доставка на производствено оборудване – абкант преса.


www.eufunds.bg

Проект BG16RFOP002-2.040-1506-С01 „Подобряване на производствения капацитет на УниПОС“ се финансира от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Файлове за изтегляне:

Публична покана

Изисквания към офертите.

Оферта

Методика за оценка на офертите.

Декларация на кандидата.

Декларация ЕИК

Проект договор за доставка.

Минимални технически и/или функционални характеристики

12 окт.

УниПОС ООД обявява публична покана.

УниПОС ООД обявява публична покана за избор на изпълнител за доставка на производствено оборудване – компактна мултифункционална тест система.


www.eufunds.bg

Проект BG16RFOP002-2.040-1506-С01 „Подобряване на производствения капацитет на УниПОС“ се финансира от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Документи за изтегляне:

Декларация ЕИК

Проект договор за доставка.

Минимални технически и/или функционални характеристики на предвидените за закупуване активи.

Публична Покана.

Изисквания към офертите.

Оферта.

Методика за оценка на офертите.

Декларация на кандидата.