Общи условия

I. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „УниПОС“ ЕООД, гр. Плевен, ул. Сан Стефано № 47, ИД. Номер 824150906, представлявано от наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на електронния магазин www.unipos-bg.com, наричан по-долу „ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН”.

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

 • Наименование на Доставчика: „УниПОС“ ЕООД
 • Седалище и адрес на управление: гр. Плевен, ул. Сан Стефано № 47
 • Адрес за упражняване на дейността: гр. Плевен, ул. „Сан Стефано“ 47 и гр. София, жк. Младост 1, ул. Ефр. Никола Паскалев 1, до блок 56.
 • Данни за кореспонденция: гр. София, жк. Младост 1, ул. Ефр. Никола Паскалев 1, до блок 56, webshop@unipos-bg.net, 02 97 444 69
 • Вписване в публични регистри: ИД № 824150906
 • Надзорни органи:

Комисия за защита на личните данни

гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,

тел.: +359 2 91 53 518

Email: kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

Комисия за защита на потребителите

гр. София, пл.“Славейков“ №4А ет.3, 4 и 6,

тел.: +359 2 980 25 24 факс: +359 2 988 42 18

гореща линия: 0700 111 22

Уеб сайт: www.kzp.bg

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

Чл. 3. 3. ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН e електронен магазин, достъпен на адрес в Интернет www.unipos-bg.com, чрез който Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН стоки, включително следното:

 • Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация
 • Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, достъпна в Интернет
 • Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН
 • Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, съгласно поддържаните от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН начини за разплащане
 • Да получават информация за нови стоки предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН
 • Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка
 • Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона предимно чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

  в Интернет

Чл. 4. 4. Доставчикът доставя стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

Чл. 5.. 5. (1) (1) Ползвателите сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН след поръчване на стоки чрез интерфейса на Доставчика, достъпен на страницата му в Интернет на адрес www.unipos-bg.com или друго средство за комуникация от разстояние. Покупко-продажбата настъпва след получаване на плащането в посочената банкова сметка на Доставчика.

(2) Ползватели на услугата ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН могат да бъдат само лица, които могат да направят валидно и обвързващо ги волеизявление и са навършили 18 г.

(3) По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът се задължава да достави и прехвърли собствеността на Ползвателя след получено плащане и потвържение от страна на страна на Доставчика.

(4) Ползвателите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Доставчика на адреса на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет.

(5) Доставчикът доставя заявените от Ползвателите стоки в срок, определен от Доставчика и предварително съгласуван, взависимост от наличността към момента и съгласно настоящите общи условия.

(6) Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките.

IV. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

Чл. 6.. 6. (1) За да използва ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН за поръчка на стоки, Ползвателят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп, в случаите в които електронният магазин изисква регистрация. Възможно е ползвателят да използва Електронния магазин без регистрация като Гост. При двата случая се изисква оторизация/потвържение след разглеждане на заявката от страна на Доставчика.

(2) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Ползвателя, чрез регистрация по електронен път в сайта на Доставчика.

(3) С попълване на данните си и натискане на бутоните „Да, приемам“ и „Регистрация“, Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

(4) Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Ползвателя електронен адрес, на който се изпращат и информация за активиране на регистрацията.

(5) При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.

(6) При извършване на регистрация Ползвателят следва да се запознае с Политика за защита на личните данни на УниПОС и да приеме личните му данни да се обработват при записаните в нея условия.

(7) В случай че за регистрация на Ползвателя се използва профил в уеб социални мрежи или други мрежи, страна по договора е лицето, което е титуляр на използвания за регистрацията профил в съответната социална или друга мрежа. В този случай Доставчикът има право на достъп до данните, необходими за идентифициране на Ползвателя в съответната социална или друга мрежа.

V.ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Чл. 7.. 7. (1) Ползвателите използват предимно интерфейса на страницата на Доставчика, за извършване на покупко-продажба на предлаганите от Доставчика стоки в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

(2) Поръчките се обработват всеки работен ден от 9,00 до 17,30 часа от понеделник до петък.

(3) Ползвателят закупува стока, предлагана от Доставчика на адрес www.unipos-bg.com

(4) За извършване на покупко-продажба Ползвателят използва данните, предоставени при регистрация (ако е задължителна такава). В случай, че регистрацията на потребителски профил не е създадена, Ползвателят се задължава да предостави име, фамилия, телефон за връзка и адрес за доставка на закупените от него стоки от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН www.unipos-bg.com.

(5) Доставчикът се задължава да информира Ползвателя за всички подробности, нередности, неналична стока и т.н. по електронен път или чрез телефонно обаждане на предоставения от Ползвателя телефон и/или e-mail за контакт.

(6) Покупко-продажбата се счита за извършена в момента, в който Ползвателят премине през всички стъпки на пазаруването от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН www.unipos-bg.com. и получи потвърждение от Доставчика за полученото плащане за своята електронна покупка.

(7) Доставчикът изпраща информация за направената онлайн покупка на електронния адрес на Ползвателя.

(8) Доставчикът доставя стоките на посочения от Ползвателите адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от Ползвателите данни са неверни или заблуждаващи.

(9) Доставката на стоките се организира допълнително съгласно уговорка между страните като може да се осъществи съответно от Доставчика или от Ползвателя.

Чл. 8.. 8. (1) Ползвателите извършват покупко-продажба с Доставчика по следната процедура:

 • Извършване на регистрация в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и предоставяне на необходимите данни, ако Ползвателят няма до този момент регистрация в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН
 • Влизане в системата за извършване на поръчки на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез идентифициране с име и парола.
 • Избиране на една или повече от предлаганите стоки на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и добавянето им към списък със стоки за покупка
 • редоставяне на данни за извършване на доставката и отбелязване от кого ще бъде организиран транспорта. При избор на организиране от Доставчика ще бъде оферирана на Ползвателя сума за транспортните разходи.
 • Избор на метод за плащане на цената на стоките и транспорта (ако се организира от Доставчика).
 • Потвърждение за направена поръчката от Доставчика.
 • Плащане на стоката/и транспортните разходи/ от Ползвателя след получено потвържение от Доставчика.
 • Потвърждение за полученото плащане от страна на Доставчика.
 • Уреждане на доставката на стоките.

   

(2) Ползвателите имат възможност да извършат покупка от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН без да е задължително регистрирането на потребителски профил. Пазаруване като гост без регистрация в сайта на Доставчика става по следния начин:

 • Посещение на електронния магазин на Доставчика на адрес www.unipos-bg.com
 • Избиране на една или повече от предлаганите стоки на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и добавянето им към списъка със стоки за покупка
 • Предоставяне на данни- име на фирма/частно лице, лице за контакт, булстат, телефон, адрес, ДДС/VAT номер, е-mail, адрес за извършване на доставката и издаването на фактура.
 • Избор на метод на доставка – оферта за транспортни разходи от Доставчика или се организира от Ползвателя.
 • Избор на метод за плащане на цената на стоките и доставката.
 • Потвърждение на поръчката.
 • Потвърждение на получената поръчка от Доставчика по e-mail/телефон.
 • Плащане по посочен метод.
 • Потвърждение на полученото плащане от Доставчика по e-mail/телефон.
 • Уреждане на доставката на стоките.

VI. ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА.. ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл. 9.. 9. (1) (1) Основните характеристики на стоките с цел подпомагането на направата на информиран избор при покупката на продукта, предлагани от Доставчика са определени в детайлната страницата на всяка стока на сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

(2) Цената на стоките с включени всички данъци се определя от Доставчика в детайлната страницата на всяка стока в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

(3) Стойността на пощенските и транспортните разходи, невключени в цената на стоките, се определя от Доставчика и се предоставя като информация на Ползвателите както следва:

– Допълнително чрез имейл или телефонно обаждане

(4) Начинът на плащане, доставка и изпълнение на договора се определя в настоящите общи условия, както и информацията, предоставена на Ползвателя в сайта на Доставчика.

(5) Информацията, предоставяна на Ползвателите по този член е актуална към момента на визуализацията й на сайта на Доставчика на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН преди сключването на договора за покупко-продажба и се допуска наличието на разминавания между обявените и действителните размери, цветовете и промени в дизайна на продуктите и техните опаковки, за което Доставчика не носи отговорност, публикуваната на сайта информация за цветове и размери трябва да се тълкува като ориентировъчна.

(6) Доставчикът не е задължен да посочва условията за доставка на отделните стоки в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, но да съдейства за тяхното уреждане при запитване. (7) Доставчикът посочва преди финализиране на покупко-продажбата общата стойност на поръчката за всички съдържащи се в нея стоки.

(7) Доставчикът посочва общата стойност на поръчката за всички съдържащи се в нея стоки преди финализиране на покупката.

Чл. 10. (1). 10. (1) Ползвателят се съгласява, че Доставчикът има право да приема авансово плащане за сключените с потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.

(2) Потребителят избира самостоятелно дали да заплати на Доставчика цената за доставка на стоките преди самата доставка или сам си урежда доставката като предварително информира Доставчика за всички детайли, свързани с вдигането и транспорта на стоките.

Чл. 11. (1). 11. (1) Ползвателят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да върне закупената стока от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН www.unipos-bg.com в срок от 14 календарни дни, считано от датата на получаване на стоката, като транспортните разходи са отговорност на Купувача (Ползвателя).

(2) В случай, че потребителят упражни правото си на отказ по ал. 1, Доставчикът е задължен да му възстанови в пълен размер платените от потребителя суми не по-късно от от 14 календарни дни, считано от датата, на която Доставчикът е получил върната стока. Транспортните разходи се поемат от Ползвателя, който предварително уведомява Доставчика за връщането.

(3) Потребителят се задължава да съхранява получените от Доставчика стоки, тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1. 1. В противен случай Доставчика си запазва правото да не приеме връщането на стоката.

Чл. 12. (1). 12. (1) Срокът на доставка на стоката и началният момент, от който тече, е определен за всяка стока поотделно при извършване на покупко-продажба с потребителя чрез сайта на Доставчика на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, освен ако стоките са поръчани в една доставка.

(2) Ако Доставчикът не може да изпълни доставката поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това потребителя и да укаже евентуална дата на наличност на стоката. В случай, че ползвателят не се съгласи с указаната дата на наличност, то има възможност за избор на друга стока или възстановяване на платената сума по банков път.

(3) В случаите, когато Доставчикът не разполага с поръчаните стоки, той има право да предложи на потребителя стоки със сходни характеристики, същото качество и цена.

Чл. 13. (1). 13. (1) Доставчикът предава стоките на потребителя след удостоверяване на изпълнението на изискванията и наличието на обстоятелствата по чл. 61 от Закона за защита на потребителите.

(2) Доставчикът доставя и предава стоката на Ползвателя в определения при покупко-продажбата срок.

(3) Ползвателят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й от Доставчика и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика.

VII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 14. (1). 14. (1) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни и европейското законодателство.

(2) От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Доставчикът ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента на регистрацията.

(3) Доставчикът приема и обявява на сайта си Политика за защита на личните данни, достъпна на адрес www.unipos-bg.com, с които всеки ползвател на сайта следва да се запознае.

Чл. 15. (1). 15. (1) Във всеки момент, Доставчикът има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

(2) В случай, че по някаква причина Ползвателят е забравил или изгубил своите име и парола, Доставчикът има право да приложи обявената „Процедура за изгубени или забравени имена и пароли“, достъпна на адрес: www.unipos-bg.com.

VIII. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 16. (1). 16. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички Ползватели на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, които имат регистрация.

(2) Доставчикът и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя след изричното му уведомяване от Доставчика и ако Ползвателят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля.

(3) Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя, при регистрацията. Ползвателят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

Чл. 17.. 17. Доставчикът публикува тези общи условия на адрес www.unipos-bg.com заедно с всички допълнения и изменения в тях.

IX. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 18.. 18. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на www.unipos-bg.com

(Последна актуализация 06.2023 г.)

*Технически консултации Online през сайта, или по телефон, може да бъдат направени в рамките на работното време: от 9:00 до 17:30 часа, от понеделник до петък (с изключение на всички официални почивни празници в България) на телефони: +359 2 97 444 69


Рекламации и Замяна на стоки

Онлайн магазин www.unipos-bg.com уверява своите клиенти, че съгласно чл. 55, ал.1 от Закона за защита на потребителите, имат правото да се откажат или да заменят получена от тях стока в срок от 14 (четиринадесет) календарни дни от датата на получаване на стоката САМО при условие, че продуктът е:

 • в оригиналния си вид и качествени характеристики, със запазена оригинална опаковка и етикет. Не се счита за повредена опаковка, чиято цялост е била нарушена с цел разопаковане на стоката.
 • без следи от употреба (скъсване, надраскване, счупване или други повреди), както и няма други повреди, причинени от неправилна употреба.

Заявка за връщане на стока, закупена от нашите магазини, се подава писмено в свободен формат/текст на посочения електронен адрес за кореспонденция @email.coм в срок не по-дълъг от 14 календарни дни, считано от датата на закупуване, като задължително трябва да е посочена лична банкова сметка на клиента, на която да бъде възстановена заплатената от клиента сума.

Суми по рекламации се възстановяват само по банков път след получаване на върнатия продукт/артикул и след потвърждение на исканата рекламация. Не се допуска връщането на пари в брой, както и по сметка, различна от тази на платеца.

Сумата ще бъде възстановена в срок до 14 календарни дни, считано от датата на която върната стока е получена от Доставчика след задължително писмено уведомление от страна на Ползвателя, че желае да упражни правото си да се откаже от стоката чрез заявка за връщане на стока.

Клиентът има правото да откаже получаването на заявената за покупка от него стока, когато тя му е доставена при едно от следните условия:


Внимание
:

 • При връщане на стоката, същата трябва да бъде адресирана до: посочения адрес в гр. Плевен ЗА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН като НЕ се приемат обратни пратки с наложен платеж!
 • Транспортните разходи по връщане на стоки по желание на клиента се поемат само от него.
 • Софтуерните продукти не подлежат на замяна и връщане!

Ако не бъде спазено някое от горепосочените условия, искане за рекламация (замяна) няма да бъде разглеждано.