Често задавани въпроси (FAQ)

Конвенционална техника

FS4002/4/6/8

FS4002/4/6/8 са конвенционални централи от ново поколение и за коректната работа на системата е необходим един акумулатор 12V / 7 Ah.
FS4002, FS4008, FS4012 са конвенционални централи от старо поколение, които вече не са в серийно производство, но фирма УниПОС все още осигурява тяхната поддръжка.

Не. В конвенционални централи от ново поколение FS4002/4/6/8 са предвидени два изхода за пожар с общо предназначение – потенциален и сух контакт и един общ изход за повреда. При нужда от повече изходи, които да се управляват от всяка линия на централата, се преминава към по-високия клас конвенционални централи FS5100, FS5200.
В конвенционални централи от старо поколение FS4002, FS4008, FS4012 са предвидени индивидуални изходи за пожар (отворен колектор и сухи контакти) за всяка линия, но тези системи не са в серийно производство. Фирма УниПОС осигурява единствено тяхната поддръжка.

Монтално или след изтичане на зададеното време закъснение (0-5 мин). 

Такава проверка е предвидена. За да има смисъл от заложената в централата проверка трябва да се предвидят диодни основи (3000D или 8000D)за монтираните в линиите ПИ.
При демонтиране на ПИ от основата му, в централата се регистрира:
· При стандартни основи – повреда прекъсната линия и всички ПИ след демонтирания отпадат
· При диодни основи – повреда снет ПИ, но се запазва целостта на линията

Настройката на режима на работа на конвенционалните линии се настройва посредством 2 броя DIP превключвателя разположени в долната дясна част на основната платка. Съответно първа позиция е за първа линия, втора позиция за втора линия ……

Състояние: OFF-OFF линията е в дежурен режим

OFF-ON линията е в тест режим

ON-OFF линията е забранена

ON-ON  линията е в директен режим

За да свържете централа FS4000 в конвенционална мрежа с повторител FS5200R ви е необходим интерфейс RS485 който е разположен на модул FD 4201.

Към един конвенционален повторител могат да бъдат свързани до 15 броя конвенционални централи (в частност FS 4000).

FS5100, FS5200

Функцията Логическо И на две линии, означава че централата ще влезе в пожар фаза 1 ако има сработили пожароизвестители и в двете линии в рамките на 1 минута. Задействането на ръчен пожароизвестител FD3050 води до пожар фаза 2 на линията в която е свързан. Тази функция се използва за да се намали вероятността за регистриране на фалшив пожар в охраняваната област. По-подробна информация за индикация и настройка на функцията може да намерите в паспортите на централи FS5100 или FS5200.

Към всеки един от контролируемите изходи на централа FS 5100 може да се свържат устройства с обща консумация не надвишаваща 100mA. Следователно към всеки изход може да се свържат до 10-11 броя (х 9mA) сирени.

Базовата централа FS 5200 разполага с 8 конвенционални линии, 2 релейни изхода за пожар, 1 контролируем изход и 1 релеен изход за повреда.

* За да се разшири броя на линиите е необходимо да се използват следните модули:

 • от 8 на 16 линии – модул 5201 (монтиран на базовата платка)
 • от 16 на 24 линии – модул 5202 (монтиран в дясно от базовата платка – връзка с лентов кабел)
 • от 23 на 32 линии – втори модул 5201 (монтиран върху платката на модул 5202)

* За да се разшири броя на изходите на централата е необходимо да се използват модули:

 • 5203 – 8 релейни изхода (монтира се в ляво на базовата платка)
 • 5204 – 16 релейни изхода (монтира се в ляво на базовата платка)

Тези модули не могат да бъдат монтирани едновременно, т.е монтира се или единия или другия.

На модул 5202 се намира 1 брой контролируем изход.

Общи въпроси за конвенционални системи

Устройство крайно се свързва към изходите на пожароизвестителната централа и служи за управление на изпълнителни устройства и блокировки.

Както се вижда от схемите за свързване благодарение на описаните крайни устройства се комутират по-високи напрежения, които не може да се управляват от изходите на централата.

Ограничението е наложено от стандарт EN54-2 :
12.5.2 Ако съгласно документацията на производителя към една пожароизвестителна верига мо­гат да бъдат свързани повече от 32 автоматични и/или ръчни пожароизвестители, трябва да бъ­дат предвидени и изпълнени средства, гарантиращи, че при късо съединение или прекъсване в тази верига няма да бъде възпрепятствана индикацията на пожарна тревога, произхождаща от повече от 32 автоматични и/или ръчни пожароизвестители.

От това изискване следва, че в една пожароизвестителна линия не може да бъдат монтирани повече от 32 автоматични и ръчни пожароизвестителя.

При централи :
– FS4002, FS4008, FS4012 – старо поколение 4000 системи
– FS5004/8, FS5016/24/32
– FS6000
задействаните изходи за пожар автоматично се изключват след 5 мин. като централата преминава в дежурен режим, но светлинната индикация за пожар се запазва на панела на централата.

При централи :
– FS4002/4/6/8 – ново поколение
– FS5100, FS5200, IFS7002
изходите за пожар на централите се изключват само след външна намеса.

Чрез крайните елементи се следи целостта на конвенционалната линия и контролируемата линия монтирана към клемите на централата. Поради тази причина крайните елементи (резистор или контролна група от резистор и кондензатор) трябва да се монтират при последното устройство от контролируемата линия или последен датчик от конвенционална линия.

Комуникацията в конвенционалната линия е по RS485 протокол. RS485 протокола се пренася по двупроводна линия. Сечението на проводника зависи от дължината на трасето:

Дължина на линията до 350м – 0.5mm2
Дължина на линията до 500-550m – 0.75mm2
Дължина на линията до 700-750m – 1.00mm2
Дължина на линията до 950-1000m – 1.50mm2

Адресируеми

IFS7002

Във всяко едно от адресируемите изпълнителни устройства FD7201S, FD7204S, FD7203 /R /OC са предвидени захранващи клеми. Те се свързват към захранващ контур и всяко устройство е с допълнително вграден изолатор за този захранващ контур. Последният се задейства при повреда в захранващия контур, като по този начин проблемния участък се отделя.
Функцията на гореспоменатия захранващ контур може да се изпълнява от силовия контур на централата или от външен захранващ блок. И в двата случая адресируемите изпълнителни устройства ще функционират коректно. Единствената разлика е че при използването на силов контур на централата, последната следи неговото състояние и при повреда в силовия контур на дисплея на централата се генерират съобщения за повреда в силов контур и съобщения за задействан силов изокатор на адресируемите изпълнителни устройства в близост до повредата. Докато при използването на външен захранващ блок, а не силовия контур на панела, при повреда в захранващия контур единствените съобщения, които ще се регистрират от централа IFS7002, са за задействан силов изолатор на адресируемите изпълнителни устройства останали без захранване.

Основа 7100А е адапторна основа и е предназначена за адресируеми устройства FD7201, докато основа 7100 е предназначена за адресируеми пожароизвестители от серия 7100.
В основа 7100А е предвидена допълнителна клема за конвенционалната линия на адаптера и краен елемент свързан към клемите за конвенционалната линия на основата. Този краен елемент се сваля и монтира в основата на последния датчик от конвенционалната линия.

Във всяко адресируемо устройство е вграден изолатор за пожароизвестителен контур и силов контур ако последният е необходим. Поради тази причина необходимостта от отделни такива устройства отпада.

За разлика от адресируемите пожароизвестителни ситеми, при интерактивните такива обменът на информация между централата и устройствата е двупосочен. Адресните устройства свързани в пожароизвестителния контур получават команди и предават съобщения за състоянието си, за необходимост от обслужване, за наличие на повреда и др. В IFS7002 се получава точната стойност на измерваната величина – температура, задименост или тока в конвенционалната линия на адаптерите.

В централа IFS7002 са предвидени:
· общи, непрограмируеми, безпотенциални изходи за пожар и повреда – Rel Fire и Rel Fault
· един програмируем, безпотенциален изход за пожар – Relay
· два програмируеми, контролируеми, потенциални изходи за пожар – Out 1 и Out2
При необходимост от допълнителни входове и изходи се използват изпълнителните адресируеми устройства FD7203, FD7203R, FD7203OC, FD7201, FD7201S, които се свързват към пожароизвестителния контур на централата IFS7002.

Да. В централа IFS7002 е заложена възможността да се програмира предназначението на адресируемите устройства FD7201, FD7201S. Те могат да изпълняват функциите на :
· Конвенционален адаптер
· Контролируем вход – в този случай предвиденият в устройството изход за конвенционалната линия се използва като контролируем вход.

Забележка: Старите версии на адапторите и централите не поддържат тази функция!

Стартирането и настройката на централа IFS7002 при конфигурация линии на кабелната инсталация е възможно, но се усложнява многократно. Поради което фирма „УниПОС ” не препоръчва реализацията на кабелна инсталация тип лъчева структура за система IFS 7000.

 • проверка целостта и изправността на контура (меню „настройка>>контури>>контур 1/2>>проверка“
 • след съобщение за изправен контур и коректно изброяване на броя на всички устройства в контура се адресират устройствата (меню „настройка>>инициализация>>чиста инициализация“ (контурите трябва да са в автоматичен режим на адресиране „настройка>>контури>>контур 1/2>>параметри на контур“)
 • зониране на системата – създават се зони в които се описват пожароизвестители като входни устройства и изходи като изпълнителни (меню „настройка>>зони“)

Връзката между адресируема централа и повторител се осъществява по CAN протокол.

CAN линията е двупроводна като сечението на кабела зависи от неговата дължина:

Дължина на линията до 300м – 0.5mm2
Дължина на линията до 450-500m – 0.75mm2
Дължина на линията до 650-700m – 1.00mm2
Дължина на линията до 850-900m – 1.50mm2

Поради факта, че повторитела IFS 7002R е без захранващ блок то се налага използването на втори двужилен проводник (от централата) или монтаж на захранващ блок в близост до повторитела.

За да поемните устройство от сигналния контур трябва да се следват няколко стъпки:

 • демонтирайте старото устройство;
 • в меню „списъци>>повреди>>всички“ проверете контура и адреса на сваленото устройство;
 • в меню „настройка>>контури>>контур 1/2“ стартирайте операция „Ръчна адресация“;
 • централата ще започне да брои от 0 до 125 след което ще ви подкани да поставите ново устройство „Поставете ново устройство или изход“;
 • поставете устройството – LED индикацията (диодите) ще премигнат, след което ще останат постоянно активни;
 • централата ще ви подкани да въведете адрес – трябва да въведете адреса който сте видели в повреди за свалено устройство;
 • след въвеждане на адреса диодите ще изгаснат и централата ще ви покани да монтирате ново устройство;
 • преминете от меню настройка към дежурен режим.

Общи въпроси

Изграждането на локална мрежа от централи се осъществява по двупроводна линия, т.е започва от панел, преминава към следващ панел ….. и завършва в панел, т.е има начало и край. В двата края линията трябва да бъде терминирана със съпротивление от 120Ω (терминиращ джъмпер във всяка централа), следователно съпротивлението между H-L (при адресируемите) и A-B (при конвенционалните) трябва да е 60Ω.

Връзката между централа и повторител се осъществява чрез RS232 протокол.

Проводника трябва да е трижилен тип „Cross“ – пин 5 към 5, пин 2 към 3, пин 3 към 2.

Отговорът е да.

UniPOS_Itellect  може да наблюдава конвенционални централи ( FS 4000, FS 5100 и FS 5200) на зоново ниво, както и адресируеми централи  (IFS 7002) на индивидуално ниво (по отделни модули).

При адресируемата техника „+“ проводника се свързва на клема „RI/KL-“ а „-“ проводника се свързва на клема „-In/Out“.

При адресируемата техника „-“ проводника се свързва на клема „RI/KL-“ а „+“ проводника се свързва на клема „+In“ или „+Out“ .