Новини

8 юни

Публична покана за избор на изпълнител за доставка на производствено оборудване в обособени позиции.

 

УниПОС ООД обявява публична покана за избор на изпълнител за доставка на производствено оборудване в обособени позиции.

www.eufunds.bg

Проект BG16RFOP002-2.040-1506-С01 „Подобряване на производствения капацитет на УниПОС“ се финансира от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.


Pril._Min_specif_PMS 160 UniPOS 1506_20200601
Pril_Dogovor_dostavka_PMS 160 UniPOS 1506_20200601
Pril. 3.2_Publ_pokana_PMS 160 UniPOS 1506_20200601
Pril. 3.3_Iziskvania_oferti_PMS 160 UniPOS 1506_20200601
Pril. 3.4_Oferta_PMS 160 UniPOS 1506_20200601
Pril._3.6_Metodika_ocenka_PMS 160 UniPOS 1506_20200601
Pril._3.7_Decl_ZUSESIF-PMS160_UniPOS 1506_20200601